Jak se přihlásit

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

1) Zákazník je srozuměn s tím, že CK Karavela je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, titul, rodné číslo/datum narození, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu a jeho platnost, bankovní spojení, datum narození, bydliště, e-mailová a doručovací adresa, číslo telefonu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

2) Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 1 v nezbytném rozsahu poskytnuty také dodavatelům služeb (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům, pojišťovně). Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v třetích zemích (zejména hotelům, přepravcům). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.

3) Zákazník bere na vědomí, že CK Karavela je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

4) Zákazník bere na vědomí, že CK Karavela bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK Karavela nebo e-mailem zaslaným na adresu karavela@karavela.cz. V tomto případě nebude CK Karavela zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

5) Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, ale i jiným prohlášením, s tím, že cestovní kancelář bude pořizovat fotografie jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií  v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

6) Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

7) Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva (platnost Smlouvy o zájezdu tím zůstává nedotčena):

a) Souhlas s pořizováním fotografií může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na adresu karavela@karavela.cz.

b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

c) Požadovat, aby CK Karavela omezila zpracování jeho osobních údajů pokud

– zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;

– zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;

 – cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;

 – zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

e) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK Karavela povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:

–  účel zpracování

–  kategorie osobních údajů, které zpracovává

–  příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

–  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanoven této doby

–  existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování

f) Získat své osobní údaje, které CK Karavela zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

|Na začátek stránky|