Jak se přihlásit na zájezd

Jak se přihlásit na zájezd

Prosím, stáhněte si Smlouvu o zájezdu (formát PDF, velikost 44 kb).

Místo v zájezdu si můžete rezervovat nejlépe pomocí rezervačního formuláře (u termínu zájezdu tlačítkem rezervovat), dále telefonicky, mailem nebo osobně. Rezervace platí max. 10 dní. Do stanovené doby předejte nebo zašlete vyplněnou a podepsanou smlouvu o zájezdu/potvrzení zájezdu a uhraďte zálohu (ev. plnou cenu zájezdu v době kratší než 30 dní před odjezdem zájezdu). Zájezd lze zaplatit v hotovosti přímo v CK, převodem z vlastního konta na účet CK: 107-3301450287/0100, ev. pomocí pokladní složenky Komerční banky na kterékoli pobočce KB. Variabilním symbolem je prvních šest čísel rodného čísla (před lomítkem) + kód zájezdu. Konstantní symbol je při převodu – 308, při platbě pokl. slož. KB – 1379.

Záloha je minimálně 30 % z ceny zájezdu. U zájezdů do hodnoty 60 000 Kč je záloha většinou do výše 20 000 Kč, tam kde cena letenky přesahuje částku 20 000 Kč je záloha rovnající se ceně letenky. U zájezdů do Jižní Ameriky a na Nový Zéland je záloha minim. 30 000 Kč, do Austrálie 40/47 000 Kč, Oceánie minim. 50 000 Kč vzhledem k cenám letenek. V případě uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu. Poplatek 780/2 100 Kč (do 100 000/150 000 Kč, Svět), resp. 144 Kč (Evropa) za připojištění STORNO se hradí se zálohou. Pojištění storna se vztahuje jak na nemocného Covid 19, tak i na zdravého, kterému je nařízena hygienou preventivní karanténa a nemůže tedy odjet na zájezd.

V případě přerušení cesty pojišťovna poskytne pojistné plnění v podobě úhrady nákladů na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené smlouvy o zájezdu a v podobě dodatečných nákladů na návrat (jízdní doklad, letenka), pokud nebylo možné použít původní zpáteční jízdní doklad. V případě naří­zení preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19, pojišťovna uhradí náklady spojené s jeho provedením. V případě nařízené preventivní karantény pojišťovna po dobu jejího trvání uhradí náklady spojené s ubytováním a stravou pojištěného. Pojišťovna pojištěnému nahradí náklady za parkovné, které vznik­ly po termínu řádného návratu leteckou dopravou, pokud vyzvednutí vozidla v řádném termínu zabránila nařízená preventivní karanténa pojištěného v sou­vislosti s podezřením na onemocnění COVID-19 mimo území České republiky nebo nařízený test na vyloučení onemocnění COVID-19 mimo území České republiky. Dále pojišťovna pojištěnému uhradí náklady na repatriaci pojištěné­ho po ukončení nařízené preventivní karantény mimo území České republiky. Pojištěný je povinen ihned po vzniku škodní události (tj. ihned po nařízení pre­ventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19 nebo nařízení preventivní karantény v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19, k tomu pří­slušným úřadem mimo území České republiky) kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny a postupovat v souladu s jejími pokyny. Pojišťovna uhradí vzniklé náklady na základě dokladů osvědčujících nenávratné vynaložení těchto ná­kladů pojištěným. V odůvodněných případech může pojišťovna vzniklé náklady uhradit přímo za pojištěného, a to po předchozí dohodě s asistenční centrálou pojišťovny. Maximální výše limitu pro plnění je 30.000 Kč. Cena připojištění Evropa je 250 Kč, Svět je 540 Kč. Poplatek za přerušení cesty se hradí společně se zálohou.

Platby ze zahraničí

Adresát: CK Karavela s.r.o., Petrohradská 10, 101 00 Praha 10
Adresa banky: Komerční banka, Vladivostocká 2, 101 01 Praha 10
IBAN: CZ4701000001073301450287
SWIFT: KOMBCZPPXXX

V bance nahlásit účtování jako zahraniční SEPA platbu v EURO (převod ze zemí Eurozóny).