Jak se přihlásit na zájezd

Jak se přihlásit na zájezd

Prosím, stáhněte si Smlouvu o zájezdu (formát PDF, velikost 44 kb). 

Místo v zájezdu si můžete rezervovat nejlépe pomocí rezervačního formuláře (u termínu zájezdu tlačítkem rezervovat), dále telefonicky, mailem nebo osobně. Rezervace platí max. 10 dní. Do stanovené doby předejte nebo zašlete vyplněnou a podepsanou smlouvu o zájezdu/potvrzení zájezdu a uhraďte zálohu (ev. plnou cenu zájezdu v době kratší než 30 dní před odjezdem zájezdu). Zájezd lze zaplatit v hotovosti na adrese CK – Livornská 436, Horní Měcholupy, Praha 15 (předem nutno domluvit termín návštěvy), nejlépe však převodem z vlastního konta na účet CK: 107-3301450287/0100, ev. pomocí pokladní složenky Komerční banky na kterékoli pobočce KB. Variabilním symbolem je prvních šest čísel rodného čísla (před lomítkem) + kód zájezdu. Konstantní symbol je při převodu – 308, při platbě pokl. slož. KB – 1379.

Záloha je minimálně 30 % z ceny zájezdu. U zájezdů do hodnoty 60 000 Kč je záloha většinou do výše 20 000 Kč, tam kde cena letenky přesahuje částku 20 000 Kč je záloha rovnající se ceně letenky. U zájezdů do Jižní Ameriky a na Nový Zéland je záloha minim. 30 000 Kč, do Austrálie 40/47 000 Kč, Oceánie minim. 50 000 Kč vzhledem k cenám letenek. V případě uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu. 

Cestovní pojištění

V cenách zájezdů CK Karavela není zahrnuto cestovní pojištění.

Pojištění Vám můžeme zajistit u Generali-České pojišťovny (produkt TURISTA). Aktuálně u této pojišťovny lze pojistit na léčebné výlohy s covidem, karanténou a storno země zařazené v zelené, oranžové, světlé i tmavě červené zóně. Pojištění zahrnuje: léčebné výlohy v zahraničí, kryjící náklady až do výše 6 000 000 Kč (Svět, 528 Kč), ev. 3 000 000 Kč (Evropa, 297 Kč), úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění zavazadel (Svět – 50 000 Kč, Evropa – 20 000 Kč). Klienti nad 70 let věku mají pojištění bez příplatku. Možné pojištění stornopoplatků do výše 100 000/150 000 Kč (Svět, poplatek 780/2 100 Kč) a do výše 15 000/30 000/40 000 Kč (Evropa, poplatek 144/235/300 Kč). U storna (Svět) je dále pojištěna právní ochrana (20 000 Kč), nevyužitá dovolená (15 000 Kč) a přerušená cesta (20 000 Kč). V případě storna je plnění pojišťovnou ve výši 80 %. 

Nově je možné pojistit přerušení cesty z důvodu nákazy COVID. V případě přerušení cesty pojišťovna poskytne pojistné plnění v podobě úhrady nákladů na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené smlouvy o zájezdu a v podobě dodatečných nákladů na návrat (jízdní doklad, letenka), pokud nebylo možné použít původní zpáteční jízdní doklad. V případě naří­zení preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19, pojišťovna uhradí náklady spojené s jeho provedením. V případě nařízené preventivní karantény pojišťovna po dobu jejího trvání uhradí náklady spojené s ubytováním a stravou pojištěného. Pojišťovna pojištěnému nahradí náklady za parkovné, které vznik­ly po termínu řádného návratu leteckou dopravou, pokud vyzvednutí vozidla v řádném termínu zabránila nařízená preventivní karanténa pojištěného v sou­vislosti s podezřením na onemocnění COVID-19 mimo území České republiky nebo nařízený test na vyloučení onemocnění COVID-19 mimo území České republiky. Dále pojišťovna pojištěnému uhradí náklady na repatriaci pojištěné­ho po ukončení nařízené preventivní karantény mimo území České republiky. Pojištěný je povinen ihned po vzniku škodní události (tj. ihned po nařízení pre­ventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19 nebo nařízení preventivní karantény v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19, k tomu pří­slušným úřadem mimo území České republiky) kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny a postupovat v souladu s jejími pokyny. Pojišťovna uhradí vzniklé náklady na základě dokladů osvědčujících nenávratné vynaložení těchto ná­kladů pojištěným. V odůvodněných případech může pojišťovna vzniklé náklady uhradit přímo za pojištěného, a to po předchozí dohodě s asistenční centrálou pojišťovny.  Limit plnění max. do výše 30 000 Kč.  Poplatek 250 Kč (Evropa), 540 Kč (Svět). 

Variantně možné pojištění u pojišťovny AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. (léčebné výlohy do 100 000 000 Kč, covid do 15 000 000 Kč, storno až 200 000 Kč, karanténa 30 000 Kč). Klienti nad 70 let – 100% příplatek. Ceny pojištění v oddíle Cestovní pojištění na www.karavela.cz nebo u každého jednotlivého zájezdu.

Při likvidaci pojistné události je v přímém vztahu k zákazníkovi pojišťovna. Upozorňujeme na skutečnost, že zmíněné pojištění nekryje sportovní činnost. Doporučujeme připojištění u náročné vysokohorské turistiky, trekingu.

 

Platby ze zahraničí

Adresát: CK Karavela s.r.o., Smetanova 894, 539 01 Hlinsko
Adresa banky: Komerční banka, Italská 2, 120 00 Praha 2
IBAN: CZ4701000001073301450287
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Převod nastavit jako zahraniční SEPA platbu (převod ze zemí Eurozóny).