Jak se přihlásit na zájezd

Jak se přihlásit na zájezd

Prosím, stáhněte si Smlouvu o zájezdu (formát PDF, velikost 44 kb). 

Místo v zájezdu si můžete rezervovat nejlépe pomocí rezervačního formuláře (u termínu zájezdu tlačítkem rezervovat), dále telefonicky, mailem nebo osobně. Rezervace platí max. 10 dní. Do stanovené doby předejte nebo zašlete vyplněnou a podepsanou smlouvu o zájezdu/potvrzení zájezdu a uhraďte zálohu (ev. plnou cenu zájezdu v době kratší než 30 dní před odjezdem zájezdu). Zájezd lze zaplatit v hotovosti na adrese CK – Livornská 436, Horní Měcholupy, Praha 15 (předem nutno domluvit termín návštěvy), nejlépe však převodem z vlastního konta na účet CK: 107-3301450287/0100, ev. pomocí pokladní složenky Komerční banky na kterékoli pobočce KB. Variabilním symbolem je prvních šest čísel rodného čísla (před lomítkem) + kód zájezdu. Konstantní symbol je při převodu – 308, při platbě pokl. slož. KB – 1379.

Záloha je minimálně 30 % z ceny zájezdu. U zájezdů do hodnoty 60 000 Kč je záloha většinou do výše 20 000 Kč, tam kde cena letenky přesahuje částku 20 000 Kč je záloha rovnající se ceně letenky. U zájezdů do Jižní Ameriky a na Nový Zéland je záloha minim. 30 000 Kč, do Austrálie 40/47 000 Kč, Oceánie minim. 50 000 Kč vzhledem k cenám letenek. V případě uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu. 

Cestovní pojištění

V cenách zájezdů CK Karavela není zahrnuto cestovní pojištění.

Vzhledem k aktuální pandemické situaci je ve většině případech u cest do exotiky (země zařazené od  tmavě červených zón) třeba uzavřít pojištění nabízené poj. AXA. Limity poj. AXA jsou nadstandartní s plněním léčebných výloh do 100 000 000 Kč, z toho na léčbu covidu do výše 15 000 000 Kč vč. karantény a storna za výborné ceny. Podrobný rozpis plnění a cen naleznete dole v přiloženém souboru. 

Poj. Generali-Česká pojišťovna – léčebné výlohy (Svět 528, Evropa, 235 Kč/297 Kč), za připojištění STORNO 780/2 100 Kč (do 100 000/150 000 Kč, Svět) resp. 144/235/300 Kč (Evropa 15 000/30 000/40 000), za poj. COVID (Evropa 250/Svět 540 Kč) se hradí se zálohou. Pojištění storna se vztahuje i na nemocného s Covid 19 (pouze země zelené, oranžové a světle červené zóně). Pojištění zahrnuje: léčebné výlohy v zahraničí, kryjící náklady až do výše 6 000 000 Kč (Svět), ev. 3 000 000 Kč (Evropa, 297 Kč), úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění zavazadel (Svět – 50 000 Kč, Evropa – 20 000 Kč). Klienti nad 70 let věku mají pojištění bez příplatku.  V případě storna je plnění pojišťovnou ve výši 80 %. 

Nově je možné pojistit přerušení cesty z důvodu nákazy COVID (pouze země v zelené, oranžové a světle červené zóně). V případě přerušení cesty pojišťovna poskytne pojistné plnění v podobě úhrady nákladů na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené smlouvy o zájezdu a v podobě dodatečných nákladů na návrat (jízdní doklad, letenka), pokud nebylo možné použít původní zpáteční jízdní doklad. V případě naří­zení preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19, pojišťovna uhradí náklady spojené s jeho provedením. V případě nařízené preventivní karantény pojišťovna po dobu jejího trvání uhradí náklady spojené s ubytováním a stravou pojištěného. Pojišťovna pojištěnému nahradí náklady za parkovné, které vznik­ly po termínu řádného návratu leteckou dopravou, pokud vyzvednutí vozidla v řádném termínu zabránila nařízená preventivní karanténa pojištěného v sou­vislosti s podezřením na onemocnění COVID-19 mimo území České republiky nebo nařízený test na vyloučení onemocnění COVID-19 mimo území České republiky. Dále pojišťovna pojištěnému uhradí náklady na repatriaci pojištěné­ho po ukončení nařízené preventivní karantény mimo území České republiky. Pojištěný je povinen ihned po vzniku škodní události (tj. ihned po nařízení pre­ventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19 nebo nařízení preventivní karantény v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19, k tomu pří­slušným úřadem mimo území České republiky) kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny a postupovat v souladu s jejími pokyny. Pojišťovna uhradí vzniklé náklady na základě dokladů osvědčujících nenávratné vynaložení těchto ná­kladů pojištěným. V odůvodněných případech může pojišťovna vzniklé náklady uhradit přímo za pojištěného, a to po předchozí dohodě s asistenční centrálou pojišťovny.  Limit plnění max. do výše 30 000 Kč.  Poplatek 250 Kč (Evropa), 540 Kč (Svět). 

Při likvidaci pojistné události je v přímém vztahu k zákazníkovi pojišťovna. Upozorňujeme na skutečnost, že zmíněné pojištění nekryje sportovní činnost. Doporučujeme připojištění u náročné vysokohorské turistiky, trekingu. 

 

Platby ze zahraničí

Adresát: CK Karavela s.r.o., Smetanova 894, 539 01 Hlinsko
Adresa banky: Komerční banka, Italská 2, 120 00 Praha 2
IBAN: CZ4701000001073301450287
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Převod nastavit jako zahraniční SEPA platbu (převod ze zemí Eurozóny).